TextHead
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng tại XNTT và Trạm nghiền Long An 2020

Ứng tuyển
 
Tuyển dụng mới nhất

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2020

Ngày hết hạn: 14-04-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho Công nhân vận hành
Xem chi tiết

Tuyển dụng tại XNTT và Trạm nghiền Long An

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên Thương vụ-Trung tâm tiêu thụ 1 & Trung tâm tiêu thụ 8
 • Công nhân vận hành
Xem chi tiết

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2019

Ngày hết hạn: 06-05-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương 2020

Ngày hết hạn: 04-05-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho
 • Công nhân vận hành
 • Công nhân sửa chữa cơ khí
 • Công nhân sửa chữa điện động cơ/sửa chữa điện PLC
 • Công nhân nổ mìn Nhân viên tổng hợp, thư viện
Xem chi tiết