TextHead
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương 2020

Ứng tuyển
 
Tuyển dụng mới nhất

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2020

Ngày hết hạn: 14-04-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho Công nhân vận hành
Xem chi tiết

Tuyển dụng tại XNTT và Trạm nghiền Long An

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên Thương vụ-Trung tâm tiêu thụ 1 & Trung tâm tiêu thụ 8
 • Công nhân vận hành
Xem chi tiết

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2019

Ngày hết hạn: 06-05-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương 2020

Ngày hết hạn: 04-05-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho
 • Công nhân vận hành
 • Công nhân sửa chữa cơ khí
 • Công nhân sửa chữa điện động cơ/sửa chữa điện PLC
 • Công nhân nổ mìn Nhân viên tổng hợp, thư viện
Xem chi tiết