TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

13/03/2017
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền tham dự DHCD thường niên 2017 Xem chi tiết
Thư mời tham dự ĐHCD Xem chi tiết
Phiếu đăng ký Xem chi tiết
Phiếu ủy quyền Xem chi tiết
Chương trình ĐHCĐ Xem chi tiết
Tài liệu họp ĐHCĐ Xem chi tiết
Báo cáo thường niên 2016 Xem chi tiết
Biên bản họp và nghị quyêt DHCD 2017 Xem chi tiết