TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

27/04/2015

1. Thông báo chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2015

2. Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

3. Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐTN

4. Thư mời ĐHCĐ

5. Phiếu đăng ký

7. Chương trình ĐHCĐ

8. Thông báo bầu thành viên Ban Kiểm Soát

9. Đơn đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

10. Đơn để cử thành viên Ban Kiểm Soát

11. Sơ yếu lí lịch ứng viên Hội Đồng Quản Trị

12. Sơ yếu lí lịch ứng viên Ban Kiểm Soát

13. Dự thảo thể lệ bầu cử

14. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ

15. Báo cáo HĐQT 2014

17. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015

18. Báo cáo hoạt động BKS 2014

19. Tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014

20. Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm Toán 2015

21. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

22. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

23. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định , phê duyệt và triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại TNTĐ

24. Đính chính ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên

25. Báo cáo thù lao của thành viên hội đồng quản trị

26. Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015

7. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015