TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014

15/04/2014
1.Chương trình, thư mời ,đăng ký và giấy uỷ quyền Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
2.Thay đổi thông tin hội đồng quản trị và miễn nhiệm của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
3. Biên bản Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
4. Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
5.Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 Xem
6.Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2113 Xem
7.Báo cáo BKS hoạt động 2013 và phương hướng 2014 Xem