TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

CBTT V/v ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của công ty

12/09/2022

CBTT V/v ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của công ty: Xem chi tiết