Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD Quý 3 năm 2020 Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD Quý 4 năm 2020 Xem(4MB)