Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 1 năm 2019 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 4 năm 2019 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD năm 2019 Xem(1MB)