Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 Xem(14MB)

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2019 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2019 Xem (12Mb)

Thông tin đại hội cổ đông 2020

 

Chốt ngày đăng ký tham dự DHCD Xem Ngày đăng : 07/05/2020
Chương trình ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Thông báo mời họp ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy ủy quyền Tổ chức, Cá nhân Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy ủy quyền nhóm tổ chức Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Tài liệu họp DHDCD Xem Ngày đăng : 29/05/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 2020

Công bố thông tin báo cáo thường niên 2020

Công bố thông tin báo cáo thường niên Xem(3MB)

Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin điều chỉnh BCTC năm 2018

Thông tin điều chỉnh BCTC năm 2018 Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)