Công bố thông tin v/v ngày chốt danh sách cổ đông & chi trả cổ tức 2020

Cập nhật: 10:36 | 23/11/2021

Công bố thông tin v/v ngày chốt danh sách cổ đông & ngày chi trả cổ tức năm 2020

Công bố thông tin v/v ngày chốt danh sách cổ đông & ngày chi trả cổ tức năm 2020 Xem

Công bố thông tin v/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Cập nhật: 14:36 | 19/11/2021

Công bố thông tin v/v v/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin v/v v/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Xem

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán

Cập nhật: 21:36 | 16/07/2021

Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 Xem

Công bố thông tin chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Cập nhật: 13:55 | 06/07/2021

Thông tin chấm dứt HĐLĐ P.TGĐ Phạm Đình Nhật Cường 

CBTT chấm dứt HĐLĐ P.TGĐ Phạm Đình Nhật Cường Xem

Điều lệ và Quy chế công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2021

Cập nhật: 14:36 | 29/06/2021

Thông tin về điều lệ và Quy chế Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 2021 Xem
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021 Xem
Quy chế ban kiểm soát công ty 2021 Xem
Quy chế hội đồng quản trị công ty 2021 Xem

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2021

Cập nhật: 09:36 | 29/06/2021

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Xem
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 Xem

Công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT

Công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT Xem(1MB)

Công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Xem(1MB)

Tắt [X]